Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

manivela
00:05
8941 5a7d 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viascorpix scorpix

February 15 2019

manivela
23:49
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viascorpix scorpix
23:47
4379 69c1
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viascorpix scorpix
manivela
23:44
3765 a17e
Reposted fromhighlmittel highlmittel viascorpix scorpix
manivela
23:37
manivela
23:34
Mylą się ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale. Khalil Gibran
manivela
23:21
8830 d299 500
Reposted fromTamahl Tamahl viascorpix scorpix
manivela
23:20
8886 61aa 500
Reposted fromTamahl Tamahl viascorpix scorpix
manivela
23:13
0081 4e9c
Reposted fromTamahl Tamahl viascorpix scorpix
manivela
23:07
4072 944d 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viareloveution reloveution
manivela
23:07
0125 c597 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viareloveution reloveution
manivela
22:58
8973 d658 500
Reposted fromv2px v2px viareloveution reloveution
manivela
22:52
4016 35a3 500
Reposted fromtfu tfu viareloveution reloveution
manivela
22:35
0217 6514 500
Reposted fromxanth xanth viareloveution reloveution
22:33
3075 d992 500

Ramon Casas. Jove decadent. 1899

Reposted fromcroiea croiea viareloveution reloveution
manivela
22:32
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viareloveution reloveution
manivela
22:32
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver - "Cienie w mroku"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viareloveution reloveution
manivela
22:28
9426 a748
Reposted fromceladrincaps celadrincaps viareloveution reloveution
manivela
22:25
5934 2fad
Reposted frommhorrighan mhorrighan viareloveution reloveution
manivela
22:25
3511 324d 500
Reposted fromteijakool teijakool viareloveution reloveution
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl